Download algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden Liefdeshangslotje.nl
 
 
Datum:06-05-2013
laatste update: 23-03-2018

Liefdeshangslotje.nl is een handelsnaam van Present Promotion, en staat ingeschreven onder Kvk nr: 01102440 te Leeuwarden..

Neem voor vragen, meer informatie of aftersales contact op via klantenservice@liefdeshangslotje.nl en U ontvangt dan zo snel mogelijk een uitgewerkt antwoord terug.

Gebruik voor betalingen die niet binnen het betaalsysteem van CCV Pay zijn voldaan via de aangegeven betaal gegevens, alleen de door ons aangeleverde bankrekeningnummers of door ons verstuurde Ebill betaallinken.
Wanneer er extra betalingen dienen plaats te vinden, ontvangt U hierover eerst een bericht met de juiste gegevens van onze klantenservice afdeling.

Alle prijzen en informatie op onze webwinkel/site zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen en alle op onze webwinkel/site vermelde prijzen zijn altijd inclusief BTW en exclusief verzendkosten!!
Alleen goederen die betaald zijn kunnen door ons worden verstuurd.
Kleuren en verpakkingen van producten en productinformatie kunnen afwijken van de afbeeldingen en informatie op onze site.
Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan Liefdeshangslot.nl om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).
Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld en deze wordt aan de deur geweigerd door de consumentkoper dan worden de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten apart in rekening gebracht.
Wij behouden ons het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden als U als klant zich niet aan de voorwaarden houdt.
Van alles wat in deze Algemene voorwaarden vermeldt staat kan alleen worden afgeweken wanneer wij als Liefdeshangslotje.nl en U als klant hierover een overeenkomst hebben aangegaan.

Artikel 1- Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer.

Liefdeshangslotje.nl is een handelsnaam van Present Promotion en staat ingeschreven onder Kvk nr: 01102440 te Leeuwarden.
BTW-identificatienummer wordt op de factuur vermeld.

klantenservice@liefdeshangslotje.nl
Postadres: Haadwei 70, 9104BH Damwâld
U kunt Uw vragen of problemen per e-mail stellen/aangeven en wij streven ernaar U zo snel mogelijk een antwoord te geven.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.                                                              
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 4 - Het aanbod.

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van aflevering; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst.

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - herroepingsrecht bij levering van producten.

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping.

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 314dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht.

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de consument; b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d) die snel kunnen bederven of verouderen; e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f) voor losse kranten en tijdschriften; g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs.

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie.

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering.

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Betaling.

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling.

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende Voorwaarden

Verzendkosten zijn inclusieve BTW en afhandelingskosten!

Bestelprocedure
In de categorieën vindt u de producten. Vervolgens kiest u de producten die u wilt aanschaffen door op de winkelwagen button te klikken.
Wilt u meerde artikelen aanschaffen klik dan op "Verder winkelen". Is uw winkelwagentje naar wens gevuld, klik op "afrekenen". Geef nu uw naam en gevraagde adresgegevens op en kies een betaalmethode. Eventueel kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat bij een eventuele volgende aankoop uw gegevens automatisch worden ingevuld (dit is optioneel). Klik op "Volgende" Controleer uw bestelling en adresgegevens. U kunt hier ook uw bestelling afdrukken. Klik op "Volgende" en U wordt doorverwezen naar de gekozen betaalpagina waarna Uw bestelling is geplaatst.

Contoleer altijd goed of U de juiste adresgegevens heeft gebruikt, door het invullen van een foutief adres kan een bestelling niet worden afgeleverd.
Mocht een bestelling door een foutief ingevuld adres bij ons retour komen, kunnen wij het bestelde nogmaals opsturen tegen betaling van de door ons te maken verzend- en verpakkings-kosten.

Alle betalingen aan ons worden verzorgd door CCV Pay en dat gebeurd in beveiligde omgeving.

De verzendkosten
Verzendkosten zijn inclusieve BTW en afhandelingskosten!

Om artikelen die in een envelop passen tegen een aantrekkelijk tarief aan U te verzenden, worden deze per reguliere post zonder een Track & Trace code via Postnl verzonden en door de postbode in Uw brievenbus afgeleverd, dit tarief staat dan ook als normaal ingesteld.
Om dit goedkoper tarief te kunnen aanbieden staat hier wel tegenover dat wij bij deze keuze van verzending niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het verlies of beschadiging onderweg.
Daarom bieden wij U de mogelijkheid om tegen een bijbetaling Uw bestelling die per envelop zou worden verzonden toch via een pakketdienst verzekerd en met T&T code te verzenden. Bij betaling van deze extra optie zijn wij wel aansprakelijk tot aan het moment van de aflevering. Selecteer tijdens het afronden van Uw bestelling de extra optie: voor verzending pakketdienst met T&T en is alleen voor de briefpost artikelen te gebruiken.
Selecteer tijdens het afronden van Uw bestelling de extra optie: voor verzending pakketdienst met T&T en is alleen voor de briefpost artikelen te gebruiken.


Wij hanteren een variabel verzendsysteem waarbij de verzendkosten worden berekend op basis van gewicht en omvang.
Dit betekent dat er een tarief, naar gelang het product, wordt berekend tussen het kleinste envelop pakket van €0,80 tot het zwaarste tarief voor een pallet van €65,00 binnen Nederland.(Voor enkele artikelen gelden hogere verzendkosten en  dat wordt bij het desbetreffende artikel aangegeven)
Bij ieder product informatie wordt aangegeven hoeveel verzenkosten voor dat product gelden. Wel wordt bij samenvoeging van producten het grootse tarief berekend en vervalt het laagste tarief.

Voor België gelden ook dat de tarieven op basis van gewicht worden berekend en de kosten liggen tussen de €1,40 voor een envelop postpakket tot €95,00 voor een pallet.
Er wordt bij ieder product aangegeven wat het verzendtarief is, wat hoger zal worden naarmate er meer producten worden besteld en de zending dus zwaarder zal worden.
Voor België zijn de levertermijnen mogelijk iets langer dan voor Nederland, de exacte levertermijn kunnen wij niet geven maar zal rond de 2 tot 4 werkdagen liggen voor een pakket verpakt in een doos.
Voor bestellingen welke in een envelop kunnen worden verzonden geldt dat de verzending 1 tot 3 werkdagen kan bedragen.


Levertermijn
Wij proberen de bestellingen binnen 1 tot 7 werkdagen te versturen.
Er wordt bij ieder artikel aangeven wat ongeveer de levertermijn zal zijn, dit geld alleen wanneer het desbetreffende artikel ook op voorraad is. Indien een artikel niet op voorraad is kan dat oplopen van 7 tot 10 werkdagen waarna de bestelling in zijn geheel aan U wordt verzonden, er wordt hierover altijd eerst contact met U opgenomen.
De gestelde levertijd van de artikelen is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend!

Vooruitbetalen via een overboeking
U kunt Uw bestelling via een overboeking betalen met de gegevens aangegeven op de betaal-pagina van CCV Pay. Gebruik hiervoor ook het rekeningnummer en betalingskenmerk dat door de betaal provider wordt aangegeven.
Wij brengen voor een betaling via een overboeking €2,50 service kosten in rekening. Bij een betaling via een overboeking wordt de bestelling pas verzonden wanneer wij het verschuldigde geldbedrag hebben ontvangen, de overboeking moet binnen het aangeven termijn na de orderplaatsing zijn overgemaakt, anders zijn wij genoodzaakt de order uit ons systeem te verwijderen.
Wij behouden hierbij het recht om €15,00 aan kosten in rekening te brengen.

Betaling via elektronisch bankieren
U heeft de mogelijkheid om een directe betaling via telebankieren te plaatsen via iDeal en Sofortbaking en voor klanten uit België is er MisterCash.


Achteraf betalen via Billink in Nederland
“De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Liefdeshangslotje.nl in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

a)  risicoanalyses
b)  de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden”

Tevens zal de Klant de volgende passage opnemen in haar algemene voorwaarden, disclaimer of gelijksoortige uitlating:

“Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”).
Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van
aangesloten organisaties.
Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren.
De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn.
Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen.
Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen.
In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.
Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven.
Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen.
Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Billink op de volgende contact pagina: https://www.billink.nl/contact of via e-mail: info@billink.nl of via WhatsApp op nummer: 06 - 24 18 01 51


Annuleren van een bestelling
Een bestelling kan alleen kosteloos geannuleerd worden zolang deze nog niet is verstuurd, orders waarvan het slotje inmiddels al is gegraveerd en orders die al door ons zijn verzonden kunnen niet meer worden geannuleerd.
Wij behouden ons het recht, om €15,00 annuleringskosten te berekenen indien u een al lopende en ingeboekte order annuleert.

Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen altijd via email schriftelijk aan Liefdeshangslotje.nl .nl kenbaar te worden gemaakt via klantenservice@liefdeshangslotje.nl .nl
U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden.
Retourzendingen moeten altijd franco worden verstuurd (de retour verzendkosten zijn te allen tijde voor de klant).
Als u een pakket terugstuurt, bent u verantwoordelijk voor verlies of beschadiging. Bewaar daarom altijd de verpakkingen en ga daar zorgvuldig mee om.
Zorg ook voor een bewijs van het versturen.
Uitzondering op de zichttermijn zijn: speciaal gemaakte, samengestelde of bestelde producten zoals bijvoorbeeld een op maat gegraveerd product, deze kunnen wij niet terug nemen of ruilen.

Alle in ontvangst genomen artikelen dienen terug gestuurd naar het onderstaand retouradres.
De verzendkosten voor het retourneren zijn voor Uw rekening. Ook bij het retourneren van een deel van uw bestelling zijn de verzendkosten voor uw rekening.
Alleen de aankoopsom van het door U geretourneerde deel van de bestelling zal aan u worden teruggestort, verzendkosten worden in dit geval niet terugbetaald.

Liefdeshangslotje.nl zal alleen de gehele aankoopsom, inclusief de berekende verzendkosten aan u terugstorten wanneer de retour zending in goede en ongebruikte staat bij ons terug komt.
Voor het terug betalen van de retourzendingen gebruiken wij ook CCV Pay
U ontvangt het geldbedrag terug op dezelfde rekening die U ook heeft gebruikt om de order aan Liefdeshangslotje.nl via Sisow te betalen. Dit i.v.m. eventuele fouten of fraude met terug betalingen tegen te gaan en het geldbedrag op de rechtmatige rekening teruggeboekt wordt. De retour betalingen worden binnen maximaal 14 dagen op Uw rekening teruggestort.

Retouradres:
Present Promotion o.v.v. van Liefdeshangslotje.nl - Haadwei 70 te 9104BH - Damwâld

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via klantenservice@liefdeshangslotje.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.
U dient hierbij een ingevulde en ondertekende retour-bon te voegen welke U kunt downloaden en uitprinten op de pagina "Verzenden"

Uitzondering op de zichttermijn zijn: speciaal voor u gemaakte, samengestelde of bestelde producten zoals bijvoorbeeld het op maat graveren van een product
Deze artikelen kunnen wij niet terug nemen of ruilen.

Verzending
De door U bestelde artikelen zullen met de groots mogelijke zorg door ons aan U worden verzonden en worden door ons gecontroleerd alvorens deze worden verzonden.
Bestellingen zullen worden bezorgd door een door ons aangewezen koeriersdienst deze kunnen zijn: Postnl en voor België door DPD.
Mocht er onverhoopt toch iets misgaan dan kunt U zich binnen 7 dagen na aflevering van het bestelde, schriftelijk per E-mail melden aan onze Klantenservice.
Wij versturen alleen goederen waarvan de factuur is betaald.
Bestellingen die worden afgehaald worden alleen meegegeven wanneer hiervoor de factuur is voldaan.
Aankopen die via een overboeking worden besteld zullen wij in backorder houden tot de aangegeven uiterste betaaldatum welke is aangegeven in de bevestiging mail die U hebt ontvangen van Sisow.
Mocht na deze datum de factuur nog niet zijn betaald gaan wij de bestelling annuleren. Voor een annulering behouden wij ons het recht om €15,00 aan annuleringskosten in rekening te brengen.

Transportrisico
Zodra U tekent voor ontvangst of het pakket in ontvangst neemt gaat het risico van beschadiging en verlies tijdens het vervoer op U als klant over en kunnen wij niet de verzendkosten voor het retour sturen van de materialen voor onze rekening nemen en zult U er zelf voor moeten zorgen dat de beschadigde zending bij ons terug komt!! Wanneer er een bestelling bij U wordt afgeleverd en er zit zoveel zichtbare schade aan de verpakking van het pakket dat U eigenlijk al kan vermoeden dat daarbij ook de inhoud beschadigd kan zijn, neemt U dan AUB! het pakket niet in ontvangst maar controleer eerst de inhoud voordat U tekent voor ontvangst. Blijkt de inhoud wel beschadigd, laat dan de chauffeur een aantekening maken op de vrachtbrief of geef het pakket weer aan de koerier mee retour naar ons.
Neem daarna direct contact op met klantenservice@liefdeshangslotjes.nl

Garantie en service
(Uw kassabon / factuur is tevens het garantiebewijs)
 
Om gebruik te maken van service en garantie moet u altijd beschikken over de betaalde originele kassabon of factuur, die bij de bestelling wordt meegeleverd. Producten kunnen alleen na schriftelijk overleg met de klantenservice worden teruggestuurd.
Wij kunnen U in geval van een defect of schade eerst vragen om een aantal digitale foto`s op te sturen via de mail om het probleem op afstand te beoordelen voordat wij materialen teruggaan halen of gaan opsturen. (Wanneer U niet tegemoet komt aan deze eis kan dat betekenen dat wij U klacht niet in behandeling nemen)

Wij zullen na aanvaarding door ons, Uw klacht of defect van/aan Uw bestelde product zo goed mogelijk gaan oplossen, vervangen of door de leverancier laten repareren en daarna kosteloos aan U terugsturen.
Producten waarvan blijkt dat ze door toedoen van iets of iemand anders zijn beschadigd of defect zijn geraakt of niet daarvoor zijn gebruikt waar het voor bedoelt is, kunnen alleen gerepareerd of vervangen worden (binnen de garantietermijn) tegen kostprijs en tegen verzendkosten worden terug gestuurd. Producten die buiten de door de leverancier gestelde garantieperiode vallen en defect zijn en U wilt ze toch laten repareren, kan er alleen tegen kostprijs worden gerepareerd of vervangen en tegen het vergoeden van de verzendkosten aan U worden terug gestuurd.
Kijk voor het retour sturen van Uw pakket onder het kopje retourneren en download en print onze retour bon uit en stuur deze ingevuld en ondertekend mee.
 
Pivacy
Liefdeshangslotje.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Liefdeshangslotje.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Liefdeshangslotje.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij Liefdeshangslotje.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op de website of stuur een mail naar klantenservice@liefdeshangslotje.nl

Als u bij Liefdeshangslotje.nl een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze site- voorwaarden voldoen niet te publiceren.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekent te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Liefdeshangslotje.nl verkoopt uw gegevens nooit!
Wij zullen Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
Liefdeshangslotje.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij liefdeshangslotje.nl geen cookies ontvangt.
Indien u nog vragen mocht hebben over het Privacy Policy beleid, dan kunt u contact met ons   opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.| Meer